Hissbesiktning – En avgörande service för säkerheten

18 januari 2024 Karl Lindgren

editorial

Hissar är en viktig del av vardagen för många, speciellt i flerfamiljshus och kommersiella byggnader. För att säkerställa att dessa vertikala transportmedel fortsätter att fungera säkert och effektivt är regelbunden hissbesiktning avgörande. I den här artikeln utforskar vi vad hissbesiktning innebär, varför det är viktigt, och hur det går till.

Vikten av regelbunden hissbesiktning

Hissbesiktning är en grundlig kontroll av en hissanläggning för att verifiera att den överensstämmer med gällande säkerhetsnormer och föreskrifter. En korrekt utförd besiktning kan avslöja problem som, om de inte åtgärdas, kan leda till störningar, hissfel eller till och med olyckor. Regelbundna besiktningar är inte bara en fråga om att hålla hissen i drift, det rör sig om att skydda användarna och minska risken för dyra reparationer som kan uppstå om små problem får utvecklas till större fel.

Hissbesiktningar genomförs vanligtvis av ackrediterade inspektörer eller särskilda hissföretag med kompetens att bedöma hissens skick. I många länder krävs det att hissar går igenom årliga säkerhetskontroller för att säkerställa att de uppfyller de gällande kraven.

image

Komponenter under besiktning

Mekaniska och elektriska system

En central del av hissbesiktning är granskningen av både mekaniska och elektriska system. Det innefattar kontroll av hisskorgen, vajrarna, hissmaskineriet, bromssystemet, och dörrarna. Elektriska inspektioner tittar på hissens styrsystem och säkerhetsfunktioner som överbelastningsskydd och nödstoppsanordningar.

Säkerhetsfunktioner och nödutrustning

Inspektören kommer också att granska hissens säkerhetsfunktioner inklusive nödkallelser, belysning inuti hisskorgen och mellanlandningarna, samt hissens förmåga att korrekt nivåjustera med våningsplanen för att förhindra tripplingsrisk. Därtill kontrolleras förekomsten och funktionen av nödbromsar och eventuell nöddrivenhet som möjliggör hissen att nå det närmaste våningsplanet vid strömavbrott.

Inspektion av hissens passagerarutrymme

Hisskorgen är en central komponent vid besiktningen. Komfort och säkerhet för passagerarna är avgörande. En besiktningsman kontrollerar inredningen, belysning, ventilation och utrymningsvägar i hissen. Tillgänglighetsaspekter för personer med funktionsnedsättningar är också en viktig del av besiktningen. Det inkluderar utformningen av knapparna, högtalare- eller ljudsystem för information och utrymmet i hissen för rörelsehindrade.

Processen för hissbesiktning

Hissbesiktning börjar ofta med en extern genomgång av hissen där man ser till att hissen och dess komponenter ser hela och rena ut. Därefter utförs tester där hissen körs i olika situationer för att kontrollera funktioner och säkerhetssystem. Under dessa tester är det viktigt att inspektören granskar hissens prestanda och respons på kommandon.

Dokumentation och uppföljning

Efter slutförd hissbesiktning producerar inspektören en rapport som detaljerat beskriver hissens tillstånd och eventuella rekommendationer för åtgärder. Om allvarliga brister upptäcks kan det leda till att hissen omedelbart tas ur drift tills problemen är åtgärdade. För mindre brister ges oftast en tidsram inom vilken åtgärder bör genomföras.

Fler nyheter