Vad du behöver veta om OVK-besiktning i Stockholm

09 april 2024 Veronica Urena

editorial

Den som äger en fastighet i Stockholm står inför ett mångtal ansvarsområden för att säkerställa dess säkerhet och beboelig standard. Ett viktigt ansvarsområde är att genomföra regelbundna Obligatoriska Ventilationskontroller (OVK), vilket inte bara är viktigt för byggnadens status, utan också för invånarnas hälsa. I denna artikel tittar vi närmare på vad OVK-besiktning innebär, hur processen går till och varför det är av yttersta vikt att se till att din fastighet i Stockholm uppfyller de fastställda kraven.

Vad är en OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader som ska säkerställa att inomhusklimatet är hälsosamt och att energiförbrukningen är effektiv. I Sverige är det lag på att alla fastighetsägare genomför dessa besiktningar regelbundet. För att besiktningen ska vara giltig måste den utföras av en certifierad besiktningsman. Besiktningsintervallet varierar beroende på fastighetens typ och ventilationssystem, men generellt ska en OVK-besiktning utföras vart tredje till sjätte år.

Under besiktningen granskas ventilationsanläggningen noggrant. Det innebär att man kontrollerar flöden, rengöringsintervall, och att systemet inte är föremål för onödigt slitage eller skador. Efter avslutad kontroll erhåller fastighetsägaren ett protokoll som visar resultatet av besiktningen. Om anläggningen inte klarar besiktningen krävs det att åtgärder vidtas för att korrigera bristerna.

OVK besiktning i Stockholm

Processen för en OVK-besiktning

När det är dags för en OVK besiktning i Stockholm är det viktigt att planera och förbereda sig väl. Processen börjar med att fastighetsägaren kontaktar en certifierad besiktningsman eller ett företag som specialiserar sig på ventilation och OVK-besiktningar. Innan besiktningen, kan det vara en god idé att själv göra en översyn av ventilationssystemet och åtgärda eventuella uppenbara problem.

Själva besiktningen omfattar en rad olika kontroller, inklusive mätning av luftflöden samt en bedömning av renhet och skick på kanaler och fläktar. Besiktningsmannen ser även över dokumentation som rör ventilationssystemet, som till exempel tidigare besiktningar och underhållslogg. Vid eventuella brister ger besiktningsmannen rekommendationer för hur dessa kan åtgärdas.

Varför är OVK-besiktning i Stockholm viktig?

Ventilation är avgörande för en sund inomhusmiljö. I en stad som Stockholm där många byggnader både är gamla och täta kan ett dåligt fungerande ventilationssystem leda till fuktskador, mögel och en ohälsosam inomhusluft som påverkar invånarna negativt. Genom regelbundna OVK-besiktningar säkrar du som fastighetsägare inte bara byggnadens värde utan även hyresgästernas välbefinnande.

OVK-besiktningen garanterar att ventilationssystemet fungerar som det ska och minskar risken för kostsamma akutåtgärder. Det bidrar dessutom till energieffektivitet och kan minska driftkostnaderna för fastigheten över tid. Med tanke på Stockholms stränga miljökrav kan regelbundna OVK-besiktningar även ses som en del i staden arbete för ett mer hållbart samhälle.

Fler nyheter